Reglementen en aktes

In 2002 was de naam “Trompstaete” nog niet bekend, vandaar dat in alle aktes de naam "WOZOCO" wordt gebruikt. Pas in 2003 heeft de projectontwikkelaar het complex de naam “Trompstaete” gegeven.

Voor de realisatie van Trompstaete is op 15 maart 2002 door de notaris de ALGEMENE AKTE WOZOCO opgemaakt. Daarop zijn op 5 juni 2002 wijzigingen aangebracht en vastgelegd in de door de notaris opgemaakte WIJZIGING ALGEMENE AKTE WOZOCO.

De splitsing in appartementen is vastgelegd in de notarieel opgestelde SPLITSINGSAKTE WOZOCO van 15 maart 2002 en de WIJZIGING SPLITSINGSAKTE WOZOCO van 5 juni 2002.

In de splitsingsakte is opgenomen dat het reglement voor de VvE, zoals bedoeld in artikel 111 boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, bestaat uit:

  • Algemeen reglement
    Hiervoor is van toepassing het “modelreglement bij splitsing in appartementsrechten" van januari 1992

  • Bijzonder reglement
    Dit bevat de aanvullingen en wijzigingen van genoemd modelreglement, die gespecificeerd in de splitsingsakte zijn opgenomen
Daarnaast geldt voor de VvE het “huishoudelijk reglement”. Dat reglement is laatstelijk gewijzigd op 18 september 2009.

In de splitsingsakte is opgenomen “een terugkoopregeling en anti-speculatie-bepaling”, waarvoor toen de “Stichting naleving terugkoopregeling Wozoco Maarn” is opgericht.
Op 16 september 2010 heeft de raad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug echter besloten deze stichting op te heffen, waardoor het anti-speculatiebeding niet meer van toepassing is.

Ook spreekt de splitsingsakte over de “toelatingseisen van de gemeente Maarn” voor de koopappartementen. In dezelfde raadvergadering is besloten deze toelatingseisen te laten vervallen, omdat is gebleken, dat het hanteren van toewijzingsregels strijdig is met de wet, gezien de prijsklasse van deze appartementen.

Ga naar : Begin | Homepage