Vereniging van Eigenaren “Trompstaete”

Als een woongebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen, die los verkocht kunnen worden, dan dient er een vereniging van eigenaren opgericht te worden. De eigenaren van de appartementsrechten zijn automatisch (van rechtswege) lid van die vereniging.

In eerste instantie was het de bedoeling, dat Trompstaete een WoonZorgComplex zou worden en daarom is, zoals in de splitsingsakte vermeld, op 15 maart 2002 de “Vereniging van eigenaars WoZoCo te Maarn” opgericht.
De VvE is inmiddels ingeschreven bij de KvK Midden-Nederland nummer 30270535.
Omdat Trompstaete geen WoZoCo is geworden, maar een gewoon appartementencomplex, handelt de VvE onder de naam: Vereniging van Eigenaren “Trompstaete”.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de VvE en is verantwoordelijk voor het administratieve, financiële en technische beheer. Tevens zorgt het bestuur voor de uitvoering van de op de algemene ledenvergadering genomen besluiten en ziet er op toe, dat de in de reglementen en splitsingsakten gestelde regels en voorwaarden correct worden toegepast.

Het huidige bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid voor technische zaken. Het benoemen van bestuursleden en hun bevoegdheden zijn vastgelegd in het “huishoudelijk reglement” en het “model reglement”.

Het correspondentieadres van de VvE is:

VvE Trompstaete
p/a Pronto VVE-Beheer BV
Postbus 176
6930 AD Westervoort
Ga naar : Begin | Homepage