De algemene ledenvergadering (ALV)

De ALV is het hoogste orgaan binnen de VvE. Hier worden het bestuur en de commissieleden gekozen en worden de besluiten genomen.
De bestuursleden worden, al dan niet uit de eigenaren, door de algemene ledenvergadering benoemd. Ook de commissieleden worden door de vergadering benoemd. De procedures hiervoor zijn vastgelegd in het “huishoudelijk reglement” en het “model reglement”.

De leden van de VvE “Trompstaete” zijn de eigenaren van de 43 koopappartementen met ieder één stem en de eigenaar van de 9 huurappartementen en de 4 verhuurde ruimten met dertien stemmen. In totaal 56 stemmen.

In principe wordt er tweemaal per jaar een ALV gehouden t.w.:

  • In het voorjaar
    Hier wordt onder meer de financiële jaarrekening van het afgelopen jaar ter goedkeuring voorgelegd.

  • In het najaar
    Hierbij wordt onder meer de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voorgelegd en aan de hand daarvan worden tevens de nieuwe voorschotbijdragen van de eigenaren vastgesteld.
    Eens in de drie jaar wordt ook de opnieuw opgestelde meerjaren onderhoudsplanning (MOP) ter goedkeuring voorgelegd met de daaraan gekoppelde begroting van de jaarlijks noodzakelijke toevoeging aan de voorziening groot onderhoud.

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Het bestuur legt daarbij verantwoording af over de afhandeling of voortgang van de in de vorige vergadering(en) genomen besluiten.
Ga naar : begin | Homepage