Begrotingen

Jaarlijkse begroting

Ieder najaar wordt door Pronto, in overleg met het bestuur, een begroting opgesteld voor het komende jaar betreffende de te verwachten uitgaven en de daarvoor benodigde bijdragen van de eigenaren. Uitgangspunt voor die begroting zijn de afgesloten contracten/overeenkomsten voor het onderhoud van de technische installaties, het onderhoud van de binnen- en buitentuin en het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten. Verder zijn er nog de vaststaande verplichtingen, zoals de kosten van de beheerder, de verzekeringen, de abonnementen voor de personenalarmering en de brandmeldcentrale. De exploitatierekening van het lopende jaar dient als basis voor het begroten van de overige kosten.
Aan de hand van de liquiditeitsplanning worden de te verwachten renteopbrengsten berekend.
De toevoeging aan de “voorziening groot onderhoud” wordt in een aparte begroting vastgesteld.

Bijdrage eigenaren

Na het opstellen van de begroting worden de bijdragen van de eigenaren vastgesteld.
De wijze, waarop de verdeling plaatsvindt, is vastgelegd in de splitsingsakte.

Meerjarenplanning groot onderhoud

In opdracht van VvE is in 2015 een nieuw meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor het groot onderhoud opgesteld door VvE Belang. Om de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening zo gelijkmatig mogelijk te houden, is gekozen voor een periode van 24 jaar.
Het MJOP zal ieder jaar worden aangepast aan de actuele marktprijzen.

Aan de hand van het MJOP is de begroting “Voorziening groot onderhoud (Voorz. GO)" opgesteld, die ook weer uit gaat van 24 jaar en waarin de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening wordt vastgesteld. Deze begroting “voorziening groot onderhoud” wordt jaarlijks tegelijk met het MJOP aangepast.

Ga naar : Begin | Homepage