De ALV van 25 april 2019

De agenda van de algemene ledenvergadering van de VvE, die werd gehouden op donderdag 25 pril 2019 was als volgt :
 1. Opening en welkom
 2. Vaststelling aanwezige stemmen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Vaststellen notulen ALV van 29 november april 2018
 6. Financielle jaaroverzicht 2018
 7. Kascommissie
  Verslag kascommissie
  Benoeming kascommissie 2019 + reservelid
 8. Vaststellen jaarrekening 2018
 9. Voortgang certificering brandalarminstallatie
 10. Groot onderhoud dakglascontructie
 11. Reinigen kanalen WTW
 12. Nieuwe penningmeester
 13. Gezocht nieuwe bestuursleden
 14. Verzoek toestemming juridische incassoprocedure
 15. Rondvraag
 16. Sluiting
De notulen van deze vergadering worden toegezonden aan de leden van de VvE.

Vragen en/of opmerkingen over deze site? Stuur een mail naar de webmaster