De ALV van 19 april 2018

De agenda van de algemene ledenvergadering van de VvE, die werd gehouden op donderdag 19 april 2018, was als volgt :
 1. Opening en welkom
 2. Vaststelling aanwezige stemmen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Vaststellen notulen ALV van 15 november 2017
 6. Financieel jaaroverzicht 2017
 7. Kascomissie
  - Verslag kascommissie 2017
  - Benoeming kascommissie 2018 + reservelid
 8. Vaststellen jaarrekening 2017
 9. Voortgang certificering brandalarminstallatie
 10. Rookgasafvoer
 11. Zonnepanelen
 12. Stalling fiets mevrouw Tubbing
 13. Reiniging kanalen WTW
 14. Aanschaf AED apparaat
 15. Personenalarmering
 16. Aftreden secretaris Jan Schroten
 17. Gezocht nieuwe secretaris
 18. Verzoek toestemming juridische incassoprocedure
 19. Rondvraag
 20. Sluiting
De notulen van deze vergadering worden toegezonden aan de leden van de VvE.

Vragen en/of opmerkingen over deze site? Stuur een mail naar de webmaster